У току

26/07/2021

Јавни оглас за продају половног службеног возила прикупљањем писмених понуда

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-096/4-21 од 29.03.2021. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

И то:

- службеног путничког возила марке “ŠKODA OCTAVIA“, модел  OCTAVIA 1.6 AMBIENTE, година производње 2005, снаге мотора у KW 75, радна запремина мотора у cm 1595, гориво бензин, боја каросерије сребрно сива, број шасије TMBCA21Z062121160, пређена километража 329.929 км. регистарске ознаке BP008-NO по почетној цени која износи 230.929,00 динара.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се може погледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства и јединства бр.36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641521 – контакт особа Драган Митровић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Понуде се предају у року од 30 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласним таблама предузећа сајту „Половни аутомобили“ и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства и јединства број 36, 21400 Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 26.08.2021. године до 12:00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се дана 26.08.2021. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

  1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).
  2. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
  3. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене понуде понуде неће се узимати у разматрање.

Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, Комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, Комисија ће огласити да прво јавно надметање није успело.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације.

 

Директор

Мр Мирослав Сићевић

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram