Општи подаци

Јавно предузеће "Стандард“ Бачка Паланка је настало реорганизацијом јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка, која је основана одлуком СО Бачка Паланка 2009. године ("Службени лист општине Бачка Паланка" број 13/2009, 22/2009 и 27/2012).

Изменом оснивачког акта ЈП ,, Дирекција за изградњу Бачка Паланка'' извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима и извршена измена пословног имена у ЈП „Стандард“ Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“ Број 23 / 2016 и 35/2016). Изменом оснивачког акта предузеће је престало да буде индиректни корисник општинског буџета и надаље ће пословати под тржишним условима са циљем самофинансирања и остваривањадобити..

Циљ оснивања Јавног предузећа је развој унапређење и обезбеђивање трајног обављања послова као и делатности од општег интереса од посебног значаја за општину Бачка Паланка.

Основна делатност је дефинисана у Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Стандард“- Изградња осталих непоменутих грађевина–4299

Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина

Опремање парцела потребном инфраструктуром (мелиорација, изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и др.)

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,

71.11 Архитектонска делатност,

71.12. Инжењерске делатности и техничко саветовање,

69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање,

82.11 Комбиноване канцеларијско – административне услуге,

68.32 Управљање некретнинама за накнаду,

68.31 Делатност агенције за некретнине,

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина,

63.11 Обрада података, хостинг и сл.

62.01 Рачунарско програмирање,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.11 Рушење објеката,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

42.11 Изградња путева и аутопутева.Одлуком Скупштине Општине Јавном предузећу су поверени следећи послови:

- Управљање општинским путевима, улицама у насељеним местима и некатегорисаним путевима на територији Општине Бачка Паланка,

- управљање пословним простором и гаражама у власништву Општине Бачка Паланка,

- управљање, заштита и унапређење урбаног мобилијара,

- управљање, заштита и унапређење дечијих игралишта и спортских терена,

- обезбеђивање јавног осветљења,

- израда планских докумената, просторних планова за потребе Општине и израда докумената за спровођење ових планова у складу са Законом,

- израда студија за потребе израде урбанистичких и просторних планова,

- израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације, идејних решења, планова постављања привремених и монтажних објеката и сл.

- израда програма, планова, елабората, предмера и предрачуна и сл. за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, јавних објеката и добара од општег интереса,

- архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

- пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, стручног надзора за потребе општине и осталих корисника буџетских средстава, укључујући и област заштите животне средине и енергетске ефикасности,

- други стручни и административно технички послови везани за послове архитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања,

- други стручни и административно технички послови везани за урбанистичко планирање који су од значаја за општину,

- прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за уређење простора и насеља.
Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram