ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-096/4-21 од 29.03.2021. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

И то:

- службеног путничког возила марке “ŠKODA OCTAVIA“, модел  „OCTAVIA 1.6 AMBIENTE“, година производње 2005, снаге мотора у KW 75, радна запремина мотора у cm 1595, гориво бензин, боја каросерије сребрно сива, број шасије TMBCA21Z062121160, пређена километража 329.929 км. регистарске ознаке BP008-NO по почетној цени која износи 196.290,00 динара.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се може погледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства и јединства бр. 36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641521 – контакт особа Драган Митровић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Понуде се предају у року од 15 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласној табли предузећа, сајту „Половни аутомобили“ и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства и јединства број 36, 21400 Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 12.10.2021. године до 12:00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се дана 12.10.2021. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

  1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).
  2. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
  3. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене понуде понуде неће се узимати у разматрање.

Поступак за спровођење поступка спроводи комисија од три члана коју формира директор предузећа.

Комисија за спровођење поступка ће предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, Комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, Комисија ће огласити да јавно надметање није успело.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације.

 

Директор

Мр Мирослав Сићевић


Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-096/4-21 од 29.03.2021. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

И то:

- службеног путничког возила марке “ŠKODA OCTAVIA“, модел  OCTAVIA 1.6 AMBIENTE, година производње 2005, снаге мотора у KW 75, радна запремина мотора у cm 1595, гориво бензин, боја каросерије сребрно сива, број шасије TMBCA21Z062121160, пређена километража 329.929 км. регистарске ознаке BP008-NO по почетној цени која износи 230.929,00 динара.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се може погледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства и јединства бр.36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641521 – контакт особа Драган Митровић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Понуде се предају у року од 30 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласним таблама предузећа сајту „Половни аутомобили“ и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства и јединства број 36, 21400 Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 26.08.2021. године до 12:00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се дана 26.08.2021. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

  1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).
  2. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
  3. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене понуде понуде неће се узимати у разматрање.

Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, Комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, Комисија ће огласити да прво јавно надметање није успело.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације.

 

Директор

Мр Мирослав Сићевић


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram