ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-182/2-17 од 29.03.2017. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

И то:

- службеног путничког возила марке VAZ LADA тип LADA NIVA 1.7. 21213, година производње 2003, снаге мотора у KW 59, радна запремина мотора у cm3 1690, боја каросерије 6D зелена тамна, број шасије XTА21213031734142, број мотора 212137272504, регистарске ознаке BP010Nпо почетној цени која износи 84.543,20 динара без ПДВ – а.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се можепогледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства јединства бр.36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641525 – контакт особа Драгослав Маринковић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Понуде се предају у року од 30 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласним таблама предузећа и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства јединства број 3621400Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 23.10.2017. године до 12:00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се дана 23.10.2017. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).

2.БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ

3.ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене понуде понуде неће се узимати у разматрање.

Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, Комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, Комисија ће огласити да прво јавно надметање није успело.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације.

Директор

_________________

 

Мр Мирослав Сићевић


Ребалансом општинског буџета из новембра месеца 2015.  године, Јавном предузећу Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка за потребе рехабилитације оштећених путева, до краја године су опредељена додатна средства у висини од  8.100.000,00 динара. Овај износ је утрошен за пресвлачење  оштећених деоница по приоритетима, а радови су до сада изведени у Месној заједници Челарево на санацији колотрага и великих оштећења у улици Младена Стојановића , укупне површине 1200м2, као и радови и на рехабилитацији саобраћајнице у  улици Живојина Мишића од улице Жарка Зрењанина до улице Светозара Милетићау дужини од 645 метара. Извођач радова на рехабилитацији саобраћајница на обе локације је „Пут Инвест“ из Сремске Каменице.

Према уговору за опремање јавних површина са изградњом пратећих објеката на територији општине Бачка Паланка, до краја месеца планира се санација атмосферске канализације и одводних јаркова у улицама Светосавска и Цара Лазара у Парагама у дужини 2.250 метара Вредноста радова је око 3.500.000,00 динара нето.

Од уговорених обавеза пренесених из 2014. године ,ЈП Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка  од 18.11. до 01.12. 2015. планира изградњу изливне грађевине и постављање цеви фи 1000 мм у улици Светозара Милетића у Бачкој Паланци. Укупна вредност радова износи 1.500.000,00 динара, а извођач радова доо„Пут Инвест“ ПЗП Бачки Петровац.

Када је  у питању јавна расвета као један од горућих проблема инфраструктуре самог градског језгра, Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Бачка приводи крају планирану уградња стубова јавне расвете у улици Краља Петра Првог од Шафарикове до Гундулићеве и у Банатској 2 на локацији иза геронтолошког центра. Укупна вредност радова на износи око 8.000.000,00 динара, а извођач радова  је „Лукс електро“ .

До краја грађевинске сезоне извршиће се санација пешачких стаза у насељима, а у складу са захтевима Месних заједница у просеку око 1200м2 у Младенову  са  делом улице Младена Стојановића и Краља Петра ,те Силбашу у  улици браће Новаков и део улице Николе Тесле затим Карађорђеву са делом улице Краља Петра и Иве Андрића као и радови у Парагама, на  делу улице Краља Петра и Цара Лазара. У Бачкој Паланци се планира санација пешачких стаза у улици Живојина Мишића од Амбуланте „Стари град“  до улице Светозара Милетића. Вредност радова је 10.000.000,00 динара (за сваку локацију по 2 милиона) .Извођач радова доо„Пут Инвест“ ПЗП Бачки Петровац.


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram