ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-096/4-21 од 29.03.2021. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Након два неуспела поступка продаје половног службеног возила прикупљањем писмених понуа, расписује се оглас за продају половног службеног возила непосредном погодбом и то:

- службеног путничког возила марке “ŠKODA OCTAVIA“, модел  „OCTAVIA 1.6 AMBIENTE“, година производње 2005, снаге мотора у KW 75, радна запремина мотора у cm 1595, гориво бензин, боја каросерије сребрно сива, број шасије TMBCA21Z062121160, пређена километража 329.929 км. Возило није регистровано, по почетној цени која износи 157.000,00 динара.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се може погледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства и јединства бр. 36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641521 – контакт особа Драган Митровић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријаве се предају у року од 14 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласној табли предузећа, сајту „Половни аутомобили“ и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити пријаву у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПРИЈАВА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства и јединства број 36, 21400 Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 18.02.2022. године до 12:00 часова. Отварање пријава и поступак продаје непосредном погодбом одржаће се дана 18.02.2022. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са пријавом треба да садржи:

  1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).
  2. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Поступак за спровођење поступка спроводи комисија од три члана коју формира директор предузећа.

Комисија за спровођење поступка ће предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

На постигнуту цену не обрачунава се ПДВ.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, комисија ће огласити да продаја непосредном погодбом није успела.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима поступка продаје службеног возила непосредном погодбом који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације

 

Директор

Мр Мирослав Сићевић


На основу члана 6, 12. и 17. Одлуке условима и начину давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Бачка Паланка“, број 39/2017) и Закључака Председника Општине Бачка Паланка број I-016-3/2021-442 од 15.10.2021.године , Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације)

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

  1. У Бачкој Паланци, на адреси Краља Петра I број 86, на катастраској парцели број 3629/1 К.О. Бачка Паланка, пословна зона II, пословни простор у површини од 21,5 м2, по почетној цени од 300,00 дин. / м2 без пдв-а што за наведени пословни простор износи укупно 6.450,00 динара без пдв-а месечно, односно 7.740,00 динара са пдв-ом месечно. 

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом јавном надметању.

Јавни оглас биће објављен на сајту Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs), огласној табли Општинске управе Бачка Паланка и ЈП "Стандард" Бачка Паланка, као и Недељним новинама.

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

Пословни простор може се користити за обављање делатности којом се не омета мирно и несметано коришћење суседних пословних простора и станова, као што су канцеларијски простор, трговина и занатско - услужне делатности, итд....

Право на учешће у поступку има физичко лице или правно лице ако је регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар, којем у року од две године од дана објављивања јавног огласа није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности и уколико нема дуговања према ЈП "Стандард" или Општини Бачка Паланка по основу закупа и осталих локалних јавних прихода.

Пријаве за јавно надметање примају се у року од 15 дана од дана објављивања у Недељним новинама односно до 15.11.2021. године, до 10 часова, непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: ЈП "Стандард", Трг братства јединства 36, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 1, са назнаком: „Не отварај - Пријава за јавно надметање-локал у Бачкој Паланци".

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 15.11.2021. године до 10,00 часова, без обзира на начин достављања.

На полеђини понуде назначити име, односно назив понуђача адресу и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Писмена пријава треба да садржи:

  • основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, односно фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице),
  • копија Извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда,
  • податке о пословном простору ,
  • доказ да је учесник уплатио депозит на име учешћа у лицитацији у износу од 10% од почетне закупнине са пдв-ом за локал за који се подноси пријава односно који је предмет лицитације,
  • број рачуна у случају повраћаја депозита,
  • Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,
  • потврду ЈП "Стандард" да учесник нема дуговања по основу закупнине.

Пословни простор се дају у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Предметни пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку јавног надметања, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине.

Непокретност која је предмет огласа даје се у закуп у постојећем - "виђеном" стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Депозит у износу од 10% од почетне цене закупнине са пдв-ом уплатити на рачун: ЈП "Стандард", број:165-7008448935-81, сврха уплате: "учешће на јавном надметању".

Најповољнијем понуђачу које је излицитирао пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен у року од 30 дана од завршетка јавног надметања. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач дужан је да у року од 30 дана од дана достављања Решења Председника општине, закључи Уговор о закупу пословног простора и изврши уплату закупнине за први месец закупа.

Закупац је дужан да приликом закључивања уговора о закупу пословног простора положи финансијски инструмент за обезбеђивање плаћања закупнине у висини од 4 (четири) месечне закупнине у облику менице, банкарске гаранције или да депонује новчана средства у тој висини.

Закупац је дужан да све време трајања закупа предметну локацију користи у сврху и намену како се то одреди Уговором о закупу.

Јавно надметање ће се одржати у просторијама ЈП"Стандард", Трг братства јединства 36, Бачка Паланка, дана 15.11.2021. године у 11,00 часова.

Све ближе информације се могу добити на телефон 021/ 7551-013.

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram