ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

На основу члана 6, 12. и 17. Одлуке условима и начину давању у закуп пословног простора (“Службени лист општине Бачка Паланка“, број 39/2017) и Закључака Председника Општине Бачка Паланка број I-016-3/2021-237 од 22.04.2021.године , Комисија за давање у закуп пословног простора, расписује:

Ј А В Н И  О Г Л А С

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације)

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања (лицитације), на период од пет година, и то:

  1. У Челареву, на адреси Здравка Челара број 41, на катастраској парцели број 230 К.О. Челарево, пословна зона VI, пословни простор у површини од 36 м2, по почетној цени од 112,50 дин. / м2 без пдв-а што за наведени пословни простор износи укупно 4.050,00 динара без пдв-а месечно, односно 4.860,00 динара са пдв-ом месечно.

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања (лицитације). Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учестовати на усменом јавном надметању.

Јавни оглас биће објављен на сајту Општине Бачка Паланка (www.backapalanka.rs), огласној табли Општинске управе Бачка Паланка и ЈП "Стандард" Бачка Паланка, као и Недељним новинама.

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп, у време трајања јавног оглашавања.

Пословни простор може се користити за обављање делатности којом се не омета мирно и несметано коришћење суседних пословних простора и станова, као што су канцеларијски простор, трговина и занатско - услужне делатности, итд....

Право на учешће у поступку има физичко лице или правно лице ако је регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар, којем у року од две године од дана објављивања јавног огласа није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности и уколико нема дуговања према ЈП "Стандард" или Општини Бачка Паланка по основу закупа и осталих локалних јавних прихода.

Пријаве за јавно надметање примају се у року од 15 дана од дана објављивања у Недељним новинама односно до 17.05.2021. године, до 10 часова, непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: ЈП "Стандард", Трг братства јединства 36, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 1, са назнаком: „Не отварај - Пријава за јавно надметање-локал у Челареву".

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 17.05.2021. године до 10,00 часова, без обзира на начин достављања.

На полеђини понуде назначити име, односно назив понуђача адресу и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Писмена пријава треба да садржи:

  • основне податке о заинтересованом правном или физичком лицу (име, назив, матични број, ПИБ, односно фотокопију личне карте ако је учесник физичко лице),
  • копија Извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда,
  • податке о пословном простору ,
  • доказ да је учесник уплатио депозит на име учешћа у лицитацији у износу од 10% од почетне закупнине са пдв-ом за локал за који се подноси пријава односно који је предмет лицитације,
  • број рачуна у случају повраћаја депозита,
  • Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,
  • потврду ЈП "Стандард" да учесник нема дуговања по основу закупнине.

Пословни простор се дају у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Предметни пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку јавног надметања, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине.

Непокретност која је предмет огласа даје се у закуп у постојећем - "виђеном" стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Депозит у износу од 10% од почетне цене закупнине са пдв-ом уплатити на рачун: ЈП "Стандард", број:165-7008448935-81, сврха уплате: "учешће на јавном надметању".

Најповољнијем понуђачу које је излицитирао пословни простор уплаћен депозит ће бити урачунат у цену закупа, а осталим учесницима ће бити враћен у року од 30 дана од завршетка јавног надметања. У случају одустајања од закупа, лицу које је излицитирало пословни простор, депозит се не враћа.

Најповољнији понуђач дужан је да у року од 30 дана од дана достављања Решења Председника општине, закључи Уговор о закупу пословног простора и изврши уплату закупнине за први месец закупа.

Закупац је дужан да приликом закључивања уговора о закупу пословног простора положи финансијски инструмент за обезбеђивање плаћања закупнине у висини од 4 (четири) месечне закупнине у облику менице, банкарске гаранције или да депонује новчана средства у тој висини.

Закупац је дужан да све време трајања закупа предметну локацију користи у сврху и намену како се то одреди Уговором о закупу.

Јавно надметање ће се одржати у просторијама ЈП"Стандард", Трг братства јединства 36, Бачка Паланка, дана 17.05.2021. године у 11,00 часова.

Све ближе информације се могу добити на телефон 021/ 7551-013.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОР


Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-182/2-17 од 29.03.2017. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

И то:

- службеног путничког возила марке VAZ LADA тип LADA NIVA 1.7. 21213, година производње 2003, снаге мотора у KW 59, радна запремина мотора у cm3 1690, боја каросерије 6D зелена тамна, број шасије XTА21213031734142, број мотора 212137272504, регистарске ознаке BP010Nпо почетној цени која износи 84.543,20 динара без ПДВ – а.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се можепогледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства јединства бр.36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641525 – контакт особа Драгослав Маринковић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Понуде се предају у року од 30 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласним таблама предузећа и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства јединства број 3621400Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 23.10.2017. године до 12:00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се дана 23.10.2017. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).

2.БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ

3.ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене понуде понуде неће се узимати у разматрање.

Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, Комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, Комисија ће огласити да прво јавно надметање није успело.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације.

Директор

_________________

 

Мр Мирослав Сићевић


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram